Співпраця

текст по укр.

Гарантія хорошої вакансії - хороші партнери та роботодавці.

   Агентство з працевлаштування «Три Максимум» є надійним працедавцем і тому співпрацює лише з партнерами, що надають хорошу роботу з відповідним фінансовим забезпеченням і побутовими зручностями для робітників.

  Якщо ви готові надати такі умови роботи, то ми зацікавлені в партнерських відносинах з вашою фірмою, заводом, складом, автосервісом, будівельною компанією. В разі підписання контракту з агенством «Три Максимум» ви отримуєте:

 • особистого менеджера по вакансіям:
 • можливість регулярного подання запитів на вакансії;
 • підбір кандидата на кожну вакансію по тим параметрам, що ви вказуєте;
 • оформлення та контроль документів;
 • доставка працівників на місце роботи та назад.

  Ми весь час поповнюємо базу контактів людей, шукаючих роботу,і в разі подання вами нової вакансії ми їх сповіщаємо про це. У нас є чимала кількість шукаючих роботу (чоловіки, жінки, сімейні пари, молодь), тож на кожну вакансію, що ви надаєте, ми маємо достатньо кандидатів, і оберемо для вам саме тих людей, що найкраще підійдуть під ваші вимоги.Тож виотримуєте хорошого робітника, а мидобре працевлаштовану людину.

  Саме так ми співпрацюємо з власниками бізнесів у Польщі, Чехії, Швеції, інших країнах. Ви можете стати нашим партнерам. Звертайтесь з питань співпраці вже сьогодні.

_partner_bg4

The guarantee of a good job is good partners and employers.

  Employment Agency “Three Maximum” is a reliable employer and therefore only cooperates with partners that provide good work with appropriate financial support and household amenities for workers.

  If you are ready to provide such working conditions, we are interested in partnering with your company, factory, warehouse, car service center, construction company. If you sign a contract with the agency “Three Maximum” you get:

 • personal manager for vacancies:
 • possibility of regular submission of vacancy requests;
 • select a candidate for each vacancy for these parameters that you specify;
 • registration and control of documents;
 • delivery of workers to work place and back.

  We are constantly updating the contact database of people looking for work, and if you submit a new job, we will notify them. We have a large number of job seekers (men, women, family couples, youth), so we have enough candidates for each vacancy that you provide, and we will select for you the very people who will best suit your requirements. You too – you get a good worker, and we – a well-trained person.

  That’s how we work with business owners in Poland, the Czech Republic, Sweden, and other countries. You can become our partners. Ask about cooperation today.

_partner_bg5a

Gwarancją dobrej pracy są dobrzy partnerzy i pracodawcy.

  Agencja pracy “Three Maximum” jest rzetelnym pracodawcą i dlatego współpracuje jedynie z partnerami, którzy zapewniają dobrą pracę przy odpowiednim wsparciu finansowym i udogodnieniach domowych dla pracowników.

  Jeśli jesteś gotów zapewnić takie warunki pracy, jesteśmy zainteresowani współpracą z Twoją firmą, fabryką, magazynem, centrum serwisowym samochodów, firmą budowlaną. Jeśli podpiszesz umowę z agencją “Three Maximum”, otrzymasz:

 • osobisty kierownik wakatu;
 • possimożliwość regularnego składania ofert pracy;
 • wybór kandydata na każdą wakat dla określonych parametrów;
 • rejestracja i kontrola dokumentów;
 • dostarczanie pracowników do miejsca pracy iz powrotem.

  Nieustannie aktualizujemy bazę danych kontaktowych osób poszukujących pracy, a jeśli prześlesz nową pracę, powiadomimy ich. Mamy dużą liczbę osób poszukujących pracy (mężczyźni, kobiety, pary rodzinne, młodzież), więc mamy wystarczającą liczbę kandydatów na każdą obsadzoną przez Ciebie ofertę, a my wybierzemy dla Ciebie tych, którzy najlepiej spełnią Twoje wymagania. masz dobrego pracownika, a my – dobrze wyszkoloną osobęn.

  W ten sposób współpracujemy z właścicielami firm w Polsce, Czechach, Szwecji i innych krajach. Możesz zostać naszym partnerem. Zapytaj dziś o współpracę.